Czym jest TPM?

 

TPM , czyli Total Productive Maintenance, zwany również metodologią prawidłowego utrzymania maszyn, jest sposobem zarządzania, który dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników przedsiębiorstwa, bez względu na dział, w jakim pracują, zwiększa efektywność systemu produkcji całej firmy.  Przyczynia się on do wyeliminowania wszystkich powstałych strat, które są wynikiem nieprawidłowego wykorzystania maszyn, jak również sprzyja uruchomieniu systemu służącemu zminimalizowaniu liczby ewentualnych usterek i awarii. (więcej na temat rozwiązywania problemów – Koło Jakości)

 

Sprawdź również nasz kurs TPM – Totalne Utrzymanie Ruchu.

 

Filary Total Productive Maintenance – TPM

 

Istnieje 8 filarów Totalnego Utrzymania Ruchu:

 

1.    Autonomiczne UR – TPM kładzie nacisk na tworzenie samodzielnych zespołów pracowników utrzymania ruchu, którzy dzięki swobodzie w podejmowaniu decyzji, przyczyniają się do zwiększenia efektywności parku maszynowego

 

2.    Doskonalenie – Ciągła chęć rozwoju i zwiększania wydajności oraz efektywności pozwala zredukować liczbę problemów

 

3.    Planowane konserwacje – Stworzenie planu konserwacji maszyny nie tylko sprawi, że będzie ona mogła podlegać dłuższej eksploatacji, ale również zwiększa jakość przepływu informacji do planistów, którym dostarczane są wówczas cyklicznie szczegółowe dane na temat maszyny i jej podzespołów

 

4.    Planowanie nowych maszyn i urządzeń – Planowanie inwestycji powinno być oparte o konkretne dane stanowiące o stopniu zapotrzebowania na daną rzecz

 

5.    Zapewnianie jakości – Działanie mające na celu znalezienie wszystkich możliwych przyczyn braków (np. poprzez zastosowanie diagramu Ishikawy) oraz dążenie do wyeliminowania ich

 

6.    Szkolenia – Poszerzanie specjalizacji operatorów, aby mogli w większym stopniu uniezależnić się od działu konserwacji i napraw i samodzielnie wykonywać naprawy

 

7.    Zarządzanie parkiem maszynowym – Polega przede wszystkim na stworzeniu standardów pracy oraz stosowaniu się do nich, dzięki temu możliwe jest zwiększenie efektywności pracy przy zminimalizowaniu nakładów.

 

8.    BHP i Środowisko – Stosowanie się do wymogów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest konieczne zarówno do odpowiedniej estetyki i czystości środowiska pracy, ale także utrzymania sprawności maszyn na dłużej

 

 

Filary Total Productive Maintenance

 

 

 

 

Wskaźnik OEE

 

OEE, czyli Overall Equipment Effectiveness, uważany jest za główny wskaźnik w realizacji działań Totalnego Utrzymania Ruchu. W jego skład wchodzą 3 elementy:

 

·       Współczynnik wydajności – różnica pomiędzy wyprodukowaną i planowaną liczbą wyrobów

 

·       Współczynnik dostępności – zestawienie możliwego czasu produkcji maszyny z jej realnym czasem wykorzystania

 

·       Współczynnik jakości – porównanie liczby wyprodukowanych wyrobów z liczbą towarów, które spełniają wszystkie warunki jakościowe. Z uwagi na to, że wskaźnik OEE oblicza się na podstawie iloczynu powyższych 3 składowych, nawet niewielkie nieprawidłowości odpowiadające jednemu czynnikowi mogą znacznie wpłynąć na obniżenie jego wyniku.

 

 

Overal Equipment Effectivness

 

 

 

Wdrażanie Totalnego Utrzymania Ruchu

 

Zanim wprowadzimy TPM do firmy, konieczne jest przeanalizowanie działalności wszystkich jej obszarów i wybranie takich, które są najbardziej krytyczne dla prawidłowego funkcjonowania organizacji. W tym celu przydatne okaże się dokonanie analizy krytyczności urządzeń i maszyn. Kryteria, jakie należy wziąć pod uwagę podczas takiej analizy, to m.in. obciążenie maszyny, jej awaryjność, możliwość zamiany wadliwego urządzenia na inne, stopień automatyzacji oraz czas, jaki zajmuje naprawianie maszyny w stosunku do wystąpienia awarii.

 

 

 

Podsumowanie

 

Podsumowując, TPM czyli Totalne Utrzymanie Ruchu to integralne narzędzie służące zachowaniu jak najlepszego poziomu sprawności maszyn i urządzeń w całej firmie. W skład TPM wchodzi 8 filarów, a każdy z nich sprawuje istotną funkcję i jest niezastąpiony.

Dzięki wdrożeniu systemu TPM możliwe jest m.in. wprowadzenie strategii “zero awarii”, zwiększenie produktywności i jakości wytwarzanych towarów, zapewnienie dłuższego czasu eksploatacji maszyn bez konieczności stosowania części zamiennych, a także poprawa zdolności produkcyjnych dzięki stałemu monitorowaniu wskaźników i danych na temat każdego z urządzeń.

Więcej na temat TPM, dowiesz się w tym artykule <klik>.

O autorze

Anna Etgens

Anna Etgens