Hoshin Kanri: Efektywne Zarządzanie Strategiczne

W świecie biznesu, gdzie zmiany są nieuniknione, a konkurencja jest coraz bardziej intensywna, kluczowe staje się wprowadzenie skutecznego zarządzania strategicznego. Jednym z narzędzi, które pomaga firmom realizować ich strategiczne cele, jest Hoshin Kanri.

Czytając ten artykuł dowiesz się:

 

  1. Czym jest Hoshin Kanri?
  2. Jak działa Hoshin Kanri?
  3. Przykłady zastosowania Hoshin Kanri
  4. Korzyści z zastosowania Hoshin Kanri

Czym jest Hoshin Kanri?

Hoshin Kanri, znana również jako zarządzanie polityką lub planowanie hoshin, jest metodą zarządzania strategicznego pochodzącą z Japonii. Metoda ta opiera się na założeniu, że każdy pracownik w organizacji powinien mieć jasność co do celów strategicznych i wiedzieć, w jaki sposób jego działania przyczyniają się do osiągnięcia tych celów. W tym celu Hoshin Kanri definiuje hierarchię celów, zaczynając od celów strategicznych na najwyższym poziomie, a następnie rozkładając je na cele na poziomie departamentów i indywidualnych pracowników. Każdy poziom ma swoje własne cele, które są zsynchronizowane z celami wyższego poziomu.

Jak działa Hoshin Kanri?

Hoshin Kanri składa się z kilku kluczowych elementów:

 

1. Ustalanie celów strategicznych: Na początku, organizacja ustala swoje kluczowe cele strategiczne. Mogą one obejmować różne aspekty, takie jak wzrost, innowacje, jakość, efektywność itp.


2. Rozwijanie planów działań: Następnie, na podstawie tych celów, organizacja rozwija plany działań na różnych poziomach organizacji.

 

3. Realizacja planów: Po ustaleniu planów, organizacja realizuje te plany, monitorując jednocześnie ich postęp.

 

4. Przegląd i regulacja: Na koniec, organizacja przegląda swoje wyniki i dokonuje niezbędnych regulacji, aby zapewnić, że jest na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów strategicznych.

Przykłady zastosowania Hoshin Kanri

Przypadek 1: Hoshin Kanri w produkcji

Załóżmy, że mamy firmę produkcyjną, która chce zwiększyć swoją efektywność produkcyjną o 20% w ciągu najbliższych trzech lat. Firma ta może użyć Hoshin Kanri, aby zapewnić, że wszystkie jej działania są skierowane na osiągnięcie tego celu. Na początku, firma ustala swój główny cel strategiczny (zwiększenie efektywności o 20%). Nast ępnie, rozwija plany działań na różnych poziomach organizacji, które pomogą osiągnąć ten cel. Na przykład, dział produkcji może zdecydować się na wprowadzenie nowych maszyn, które zwiększą efektywność produkcji, podczas gdy dział HR może skupić się na szkoleniach dla pracowników, aby pomóc im lepiej wykorzystać potencjał.

Przypadek 2: Hoshin Kanri w usługach

Załóżmy teraz, że jesteśmy firmą usługową, która chce zwiększyć satysfakcję klienta o 15% w ciągu najbliższych dwóch lat. Podobnie jak w poprzednim przykładzie, firma może wykorzystać Hoshin Kanri, aby upewnić się, że wszystkie jej działania są skierowane na osiągnięcie tego celu. Firma ustala swoje główne cele strategiczne i następnie rozwija plany działań, które pomogą w osiągnięciu tych celów. Na przykład, dział obsługi klienta może skupić się na poprawie jakości obsługi, podczas gdy dział marketingu może skupić się na zrozumieniu i zaspokojeniu potrzeb klienta.

Przypadek 3: Hoshin Kanri w rozwoju produktu

Kolejnym przykładem zastosowania Hoshin Kanri jest sytuacja, gdy firma chce wprowadzić na rynek nowy produkt lub usługę.Za pomocą Hoshin Kanri może ona skoncentrować swoje działania na skutecznym wprowadzeniu tego produktu. Firma określa swoje cele strategiczne związane z rozwojem produktu, na przykład osiągnięcie 20% wzrostu sprzedaży w ciągu roku. Następnie opracowuje plany działań, takie jak badania rynku, rozwój produktu, kampaniemarketingowe i szkolenia dla personelu sprzedażowego. Dzięki Hoshin Kanri firma może skoordynować i monitorować postępy we wprowadzaniu nowego produktu, zapewniając
efektywne wykorzystanie zasobów i osiągnięcie strategicznych celów.

4. Korzyści z zastosowania Hoshin Kanri

Zastosowanie metody Hoshin Kanri może przynieść firmie wiele korzyści, w tym:

  • Zwiększenie skuteczności: Metoda Hoshin Kanri pomaga organizacji skoncentrować się na kluczowych celach strategicznych, co prowadzi do zwiększenia skuteczności działań. Planowanie i wdrażanie celów metodą Hoshin Kanri umożliwia lepsze wykorzystanie zasobów i skierowanie ich na osiągnięcie zamierzonych wyników.
  • Zwiększenie zaangażowania pracowników: Hoshin Kanri angażuje pracowników na wszystkich poziomach organizacji. Poprzez udział w procesie planowania strategicznego i wdrażania celów, pracownicy czują większe zaangażowanie i poczucie własnej odpowiedzialności za osiągnięcie strategicznych celów firmy. To może prowadzić do poprawy kultury organizacyjnej i wzrostu zaangażowania w pracę.
  • Poprawa komunikacji: Wykorzystanie metody Hoshin Kanri w organizacji pomaga w poprawie komunikacji na wszystkich poziomach. Jasne określenie celów strategicznych i planów działań umożliwia lepsze zrozumienie i komunikację wewnątrz firmy. Pracownicy mają świadomość, jakie cele należy osiągnąć i jak ich wkład przyczynia się do realizacji strategii.
  • Realizacja celów strategicznych: Metoda Hoshin Kanri umożliwia skuteczne zarządzanie procesem realizacji celów strategicznych. Poprzez określenie konkretnych celów, rozwinięcie planów działań i monitorowanie postępów, organizacja ma większą szansę na osiągnięcie zamierzonych rezultatów. Systematyczne ocenianie postępów w ramach cyklu PDCA (Plan-Do-Check-Act) pozwala na dostosowanie działań i ciągłe doskonalenie.

Wnioski

Hoshin Kanri

Hoshin Kanri to efektywne narzędzie zarządzania strategicznego, które pomaga organizacjom skoncentrować się na realizacji swoich głównych celów. Poprzez ustalanie celów, rozwijanie planów działań i monitorowanie postępów, Hoshin Kanri umożliwia skuteczne wdrażanie strategii. Korzyści z zastosowania Hoshin Kanri obejmują skoncentrowanie działań, efektywne wykorzystanie zasobów, lepszą komunikację, ciągłe monitorowanie postępów, większą elastyczność i motywację pracowników. Dzięki Hoshin Kanri organizacje mogą osiągnąć sukces na rynku i zrealizować swoje strategiczne cele.

O autorze

Krzysztof Pawłowski

Krzysztof Pawłowski

Partner zarządzający, konsultant

Jako specjalista w zakresie Lean realizuje projekty mające na celu poprawę efektywności działań firm. Z powodzeniem stosuje narzędzia Lean w branżach produkcyjnych m.in przetwórstwa metali, tworzyw sztucznych, okiennej i poligraficznej. Jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej. Uzyskał tytuł Magistra Inżyniera na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Od momentu ukończenia studiów stosował zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce, najpierw jako konsultant wewnętrzny, a obecnie – zewnętrzny. W myśl ciągłego doskonalenia nieustannie poszerza swoją wiedzę i szuka nowych wyzwań.